آزمایشگاه مرکز کنارک

نام آزمایشگاه: مرکز کنارک
مدیر: اسحاق صادقی
  آدرس: کنارک، کنارک،آزمایشگاه مرکزی (درمانگاه شماره 1)
 تلفن تماس:
4220044

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.