آزمایشگاه های مراکز بهداشتی

نام آزمایشگاه: های مراکز بهداشتی
مدیر: فرزاد پرویز پور
  آدرس: کامیاران، روستایی موچش شهرستان کامیاران
 تلفن تماس:
2707

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.