آزمایشگاه های بهداشتی

نام آزمایشگاه: های بهداشتی
مدیر: خانم ساعد موچشی
  آدرس: کامیاران، کامیاران- موچش
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.