آزمایشگاه کفراج

نام آزمایشگاه: کفراج
مدیر: حمید رضا کریمی
  آدرس: نورآباد، مرکز کفراج
 تلفن تماس:
2240

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.