آزمایشگاه بیمارستان ابن سینا

نام آزمایشگاه: بیمارستان ابن سینا
مدیر: دکتر مریم برنگی
  آدرس: نورآباد، نورآباد
 تلفن تماس:
7228001

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.