آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی بخش محمدیان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی بخش محمدیان
مدیر:
  آدرس: نقده، خیابان شهید بهشتی
 تلفن تماس:
6332999

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.