آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی محمدیار

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی محمدیار
مدیر: کارامی
  آدرس: نقده، محمدیار
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.