آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی ستادی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی ستادی
مدیر: مظفری
  آدرس: نقده، خ علمی 2
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.