آزمایشگاه مرکز بهداشت

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت
مدیر:
  آدرس: نقده، خیابان امام
 تلفن تماس:
6222959

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.