آزمایشگاه شفا

نام آزمایشگاه: شفا
مدیر:
  آدرس: نقده، خیابان امام
 تلفن تماس:
6223456

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.