آزمایشگاه رازی-نقده

نام آزمایشگاه: رازی-نقده
مدیر: دکترکیهان صفاری
  آدرس: نقده، آ.غ-نقده-خیابان دانشگاه-روبروی بیمارستان امام خمین(ره)-
 تلفن تماس:
6261100

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.