آزمایشگاه درمانگاه تأمین اجتماعی

نام آزمایشگاه: درمانگاه تأمین اجتماعی
مدیر:
  آدرس: نقده، بلوار شهدا
 تلفن تماس:
6224420

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.