آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ترکمنچای

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی ودرمانی ترکمنچای
مدیر: حسن احدی ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: میانه، میانه - روستای ترکمنچای - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی ترکمنچای
 تلفن تماس:
3222399

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.