آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی تأمین اجتماعی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی تأمین اجتماعی
مدیر:
  آدرس: مهریز، بلوار 7 تیر
 تلفن تماس:
3525226052

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.