آزمایشگاه مرکز بهداشت

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت
مدیر:
  آدرس: مهریز، خیابان شهید مطهری
 تلفن تماس:
3525223150

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.