آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی محسن شافعی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی محسن شافعی
مدیر:
  آدرس: مهاباد، خیابان خلفای راشدین
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.