آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی فرهنگیان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی فرهنگیان
مدیر:
  آدرس: مهاباد، خیابان ساحلی
 تلفن تماس:
2334016
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.