آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی بداق سلطان

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی بداق سلطان
مدیر:
  آدرس: مهاباد، میدان استقلال
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.