آزمایشگاه مرکز بهداشتی و درمانی امیرمؤمنین

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی و درمانی امیرمؤمنین
مدیر: رسولپور اقدم
  آدرس: مهاباد، میدان استقلال
 تلفن تماس:
2224860
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.