آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی ستادی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی ستادی
مدیر: حسن زاده
  آدرس: مهاباد، مهاباد
 تلفن تماس:
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.