آزمایشگاه تشخیص طبی

نام آزمایشگاه: تشخیص طبی
مدیر:
  آدرس: مهاباد، بلوار شهید عبدالله زاده
 تلفن تماس:
2226144
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.