آزمایشگاه دکتر شاملو

نام آزمایشگاه: دکتر شاملو
مدیر: دکتر شاملو
  آدرس: مشهد، رسالت - رسالت 40 - آزمایشگاه دکتر شاملو
 تلفن تماس:
0513-2709452

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.