آزمایشگاه کوثر

نام آزمایشگاه: کوثر
مدیر: دکتر رضا غروی
  آدرس: مسجد سلیمان، خیابان آزادی
 تلفن تماس:
2227679

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.