آزمایشگاه شهره

نام آزمایشگاه: شهره
مدیر: دکتر علی سینا شهره
  آدرس: مریوان، خیابان امام _ جنب بیمه خدمات درمانی
 تلفن تماس:
3532228و09113277694
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.