آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی کشکسرای

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی ودرمانی کشکسرای
مدیر: جواد رجبی ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: مرند، مرند - کشکسرای - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی کشکسرای
 تلفن تماس:
2142418

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.