آزمایشگاه شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

نام آزمایشگاه: شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
مدیر: ندارد
  آدرس: فیروزکوه، فیروزکوه جنب بیمارستان امام خمینی
 تلفن تماس:
6222130

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.