آزمایشگاه امام خمینی فیروزکوه -بیمارستان

نام آزمایشگاه: امام خمینی فیروزکوه -بیمارستان
مدیر: دکتر سید عبدالمجید حسینی
  آدرس: فیروزکوه، فیروزکوه- میدان راه آهن
 تلفن تماس:
6222130

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.