آزمایشگاه شفا

نام آزمایشگاه: شفا
مدیر:
  آدرس: فلاورجان، قهدریجان - خیابان امام
 تلفن تماس:
0335-3364300

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.