آزمایشگاه مرکزی بهداشت

نام آزمایشگاه: مرکزی بهداشت
مدیر: نام مسوول فنی :
  آدرس: فسا، فسا-فاز4
 تلفن تماس:
3344490

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.