آزمایشگاه مرکزبهداشتی زاهدشهر

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی زاهدشهر
مدیر:
  آدرس: فسا، فارس -فسا-زاهدشهر -بلوار معلم -مرکزبهداشتی درمانی حسن زاهدانی
 تلفن تماس:
3522299

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.