آزمایشگاه درمانگاه شماره1

نام آزمایشگاه: درمانگاه شماره1
مدیر:
  آدرس: فسا، خیابان امام خمینی
 تلفن تماس:
2223160

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.