آزمایشگاه درمانگاه تامین اجتماعی

نام آزمایشگاه: درمانگاه تامین اجتماعی
مدیر:
  آدرس: فسا، فسا -میدان مصلی
 تلفن تماس:
3333143

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.