آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری فراشبند

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری فراشبند
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: فراشبند، فراشبند-خیابان سپاه پاسداران
 تلفن تماس:
6622281

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.