آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری دهرم

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری دهرم
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: فراشبند، فراشبند-بخش دهرم
 تلفن تماس:
6663430

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.