آزمایشگاه مرکز بهداشت دژگاه (فراشبند)

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت دژگاه (فراشبند)
مدیر: بدون مسئول فنی
  آدرس: فراشبند، فراشبند
 تلفن تماس:

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.