آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی صدرآباد

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی صدرآباد
مدیر:
  آدرس: صدوق، شهرستان صدوق . صدرآباد
 تلفن تماس:
3753232

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.