آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی زارچ

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی زارچ
مدیر:
  آدرس: صدوق، زارچ
 تلفن تماس:
3672310

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.