آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی
مدیر:
  آدرس: صدوق، شهرستان صدوق
 تلفن تماس:
3625153

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.