آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی فشم

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی فشم
مدیر: ندارد
  آدرس: شمیرانات، فشم.خ.اصلی
 تلفن تماس:
3222032

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.