آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی مهر
مدیر: دکترابوالفضل باباخانی-دکترمریم یارمحمدی
  آدرس: شاهرود، خیابان 22بهمن-مجتمع حضرت رسول اکرم
 تلفن تماس:
2234298

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.