آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی کلاته خیج

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی کلاته خیج
مدیر:
  آدرس: شاهرود، شاهرود - کلاته خیج مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
3436

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.