آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی میامی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی میامی
مدیر:
  آدرس: شاهرود، شاهرود میامی مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
2288

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.