آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی مجن

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی مجن
مدیر:
  آدرس: شاهرود، شاهرود- مجن مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
3288

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.