آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی طرود

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی طرود
مدیر:
  آدرس: شاهرود، شاهرود روستای طرود مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
3623300

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.