آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهید رجائی ( عظیما)

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهید رجائی ( عظیما)
مدیر: دکتر مریم یارمحمدی
  آدرس: شاهرود، شاهرود - خیابان فردوسی جنب مرکز بهداشت
 تلفن تماس:
2221550

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.