آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی حسین آباد کالپوش

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی حسین آباد کالپوش
مدیر: دکتر مریم یارمحمدی
  آدرس: شاهرود، شاهرود روستای حسین آباد کالپوش مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
3300

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.