آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بکران

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی بکران
مدیر:
  آدرس: شاهرود، شاهرود روستای بکران - مرکز بهداشتی درمانی
 تلفن تماس:
3451
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.