آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بسطام

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی بسطام
مدیر:
  آدرس: شاهرود، شاهرود - بسطام مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی بسطام
 تلفن تماس:
2555

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.