آزمایشگاه تامین اجتماعی

نام آزمایشگاه: تامین اجتماعی
مدیر:
  آدرس: شاهرود، خیابان 22بهمن
 تلفن تماس:
3328017 2227099

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.