آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع)

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام حسین (ع)
مدیر: دکتر مجید نوریان( بصورت انشائی)
  آدرس: شاهرود، انتهای 28متری توحیدی
 تلفن تماس:
342001الی 9

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.